วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข

 

พันธกิจ

 •  1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพและจริยธรรม
 •  2. ให้และพัฒนางานบริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ สนับสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 •  3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวด้านบริการ บริหารและวิชาการ
 •  4. ทำงานร่วมกับชุมชนทั้งด้านบริการและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวแบบพึ่งตนเองได้
 •  5. จัดการเรียนการสอนแพทย์ก่อนและหลังปริญญาด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ในการวางแผนรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถึงบริบทของผู้ป่วย

M

ผลลัพธ์ของหลักสูตร

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะหลัก ครอบคลุมประเด็น 6 ด้าน ดังนี้

 • 1. การบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
 • 2. ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge and Procedural Skills)
 • 3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
 • 4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
 • 5. วิชาชีพนิยม (Professionalism)
 • 6. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (System-Based Practice)

แบบฟอร์มเพื่อกรอกสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน

M

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ตารางกิจกรรมวิชาการ​

ภาพกิจกรรมภาคทฤษฎี

ภาพกิจกรรมภาคปฏิบัติ